Záručné podmienky


Záruku poskytujeme pri dodržaní nasledujúcich pravidiel bezplatným
odstránením poruchy na náradí, dokázateľne spôsobenej v rámci platnosti záručnej
lehoty chybou materiálu, alebo nedodržaním technologického postupu výroby.

Záručná lehota je 24 mesiacov, pri profesionálnom alebo priemyslovom využívaní
alebo zodpovedajúcom zaťažení náradia platí záruka 12 mesiacov. Záruka začína
plynúť dňom predaja výrobku prvému koncovému odberateľovi. Rozhodujúci je dátum
na originálnom doklade o nákupe.

Záruka sa nevzťahuje:

-na diely, podliehajúce opotrebovaniu používaním alebo inému prirodzenému
opotrebovaniu, ako aj na chyby náradia, spôsobené opotrebovaním z používania,
alebo iným prirodzeným opotrebovaním.

-na chyby náradia, spôsobené nedodržaním pokynov na používanie, používaním
v rozpore s účelom využitia, abnormálnymi podmienkami prostredia, neprimeranými
podmienkami prevádzky, preťažením, alebo chybnou údržbou alebo ošetrovaním.

-na chyby náradia, spôsobené použitím príslušenstva, doplnkov alebo náhradných
dielov, ktoré nie sú originálnymi dielmi .

-na náradie, na ktorom boli vykonané zmeny alebo úpravy.

-na nepatrné odchýlky požadovanej akosti, ktoré sú pre hodnotu a úžitkové
vlastnosti náradia nepodstatné.

Odstránenie nami uznaných chýb, spadajúcich do rozsahu povinností vyplývajúcich z
podmienok záruky, sa po našom rozhodnutí uskutočňuje bezplatnou opravou náradia,
alebo výmenou za nové náradie rovnakého typu (resp. za nasledujúci model).
Vymenené náradie, alebo časti, sa stávajú naším majetkom.

Nároky, vyplývajúce zo záruky, sa musia uplatniť v priebehu platnosti záručnej lehoty.
Na to je potrebné chybné náradie spolu s originálnym dokladom o nákupe, ktorý musí
obsahovať údaj o dátume kúpy a typové označenie výrobku, odovzdať, alebo odoslať v
nerozobratom stave špecializovanému predajcovi, alebo autorizovanému servisnému
stredisku .
Čiastočne alebo úplne rozobratý výrobok sa nemôže odovzdať alebo
odoslať ako záručný prípad. Ak kupujúci odosiela výrobok predajcovi alebo
autorizovanému servisnému stredisku poštou, náklady, spojené s prepravou a riziko
prepravy znáša kupujúci.

Na ostatné nároky, okrem práva na odstránenie porúch výrobku , vyplývajúceho zo
záručných podmienok, sa naša záruka nevzťahuje.

Záručné úkony nemajú vplyv na predĺženie alebo obnovenie záručnej lehoty.

Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona
o ochrane spotrebiteľa.